PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC

Thời khóa biểu khối lớp 5

2016-01-08 01:36:10

Trường tiểu học                           THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 5

     Nam Mỹ                                             Năm học 2015 - 2016

 

Thứ

B

T

Gấm  - 5A

Nhung - 5B

C. Thắm- 5C

Đ. Thắm- 5D

Ghi chú

 

 

 

HAI

 

 

S

 

1

2

3

4

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Đạo đức

Chào cờ

Toán

Toán

GDKĩ thuật

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDĐạo đức

Chào cờ

Toán

Toán

GDKĩ thuật

THỰC HIỆN TỪ   24 . 08 . 2015

Nhung và Đặng Thắm dạy :Toán + Khoa học +GD Kĩ thuật + GDThể chất

Cù Thắm  và Gấm dạy : Tiếng Việt + Lịch sử + Địa lí +GD Đạo đức

 

C

 

1

2

3

 

GDÂm nhạc

Tiếng Anh -T

Tiếng Anh- T

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDĐạo đức

Tiếng Anh - H

Tin học- N

Âm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

LỊCH SỬ

 

 

 

BA

 

S

 

1

2

3

4

Toán

Toán

GDThể chất- N

Thể dục

Toán

Toán

GDThể chất

Tin học

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Lịch sử

Địa lí

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn toán

Địa lí

 

C

1

2

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ô TV

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Địa lí

 

Tiếng Anh -H

Tiếng Anh-H

GD THỂ CHẤT

 

 

Toán

Toán

Tiếng Anh-H

 

 

 

 

 

S

 

1

2

3

4

Toán

GDMĩ thuật

Toán

Kĩ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn Toán

GDMĩ thuật

GDMĩ thuật

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Đạo đức

GDMĩ thuật

C

 

SHCM

 

 

 

NĂM

 

 

S

 

1

2

3

4

Toán

Tin học - H

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tin học -H

Toán

Toán

Toán

GD kĩ thuật

Tiếng Anh-H

Tiếng Anh -H

Tiếng Anh -H

Tin học

Tin học -H

 

C

1

2

3

 

Khoa học

Khoa học

Tin học

 

 

Tiếng Anh -H

Tiếng Anh-H

GDÂm nhạc

 

GDT. chất-N

Khoa học

Khoa học

 

GDÂm nhạc

GDT.chất-N

Tiếng Anh-H

 

 

 

 

SÁU

 

 

S

 

 

1

2

3

4

Tiếng Việt

Tiếng ViệtTiếng Anh-T

Tiếng Anh-T

 

 

Tiếng Anh-H

Tiếng Anh-H

Khoa học

Khoa học

 

 

Toán

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Toán

GD thể chất

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

C

1

2

3

Lịch sử

 Địa lí

GDCĐ

 

GD thủ công

Lịch sử

GDCĐ

 

 

Tin học

Ôn Toán

GDCĐ

 

 

Khoa học

Khoa học

GDCĐ

 

BẢY