PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC

Thời khóa biểu khối lớp 4

2016-01-08 01:39:00

Trường tiểu học                           THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 4

     Nam Mỹ                                             Năm học 2015 - 2016

 

Thứ

B

T

Cúc -4A

Liên -4B

Hạnh- 4C

Nhung - 4D

Ghi chú

 

 

 

HAI

 

 

S

 

1

2

3

4

Chào cờ

Toán

Toán

GDKĩ thuật

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDĐạo đức

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDĐạo đức

Chào cờ

Toán

Toán

GDKĩ thuật

THỰC HIỆN TỪ   24 . 08 . 2015

       Cúc và Nhung Thắm dạy :Toán + Khoa học + GD Kĩ thuật + GDThể dục

Liên và Hạnh dạy : Tiếng Việt + Lịch sử + Địa lí + GD Đạo đức

 

 

 

C

1

2

3

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Lịch sử

 

 

Toán

Toán

GDThể chất

 

 

Toán

Toán

GDThể chất

 

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Lịch sử

 

 

 

 

BA

 

S

 

1

2

3

4

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Toán

Tin học 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Lịch sử

Địa lí

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Lịch sử

Địa lí

Toán

GDthể chất

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

C

1

2

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDĐạo đức

Tiếng Anh

Tiếng Anh 

GDMĩ thuật

GDÂm nhạc

GDMĩ thuật

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDĐạo đức

 

 

 

 

S

 

1

2

3

4

Toán

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDThể chất- N

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

GDT. chất - N

 

Toán

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

S

 

1

2

3

4

Khoa học

Khoa học

Ôn Toán

GDÂm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDÂm nhạc

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ôn TV

GD CĐ

Ôn Toán

GDÂm nhạc

Khoa học

Khoa học

 

C

1

2

3

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Thể dục-N

 

Tin học

Khoa học

Khoa học

 

 

Tin học

Khoa học

Khoa học

 

GDT. chất-N

Tin học-H

Tiếng Anh

 

 

 

SÁU

 

S

1

2

3

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDthể chất

Tin học-H

 Toán

Tin học -H

Tiếng Việt

GD CĐ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tin học-H

Toán

GDThể chất

Tiếng Anh                  Tiếng Việt

Tiếng Việt

C

1

2

3

GDCĐ

Địa lí

GDMĩ thuật

Tiếng Anh

Toán

GDKĩ thuật

 

Toán

Tiếng Anh

GDKĩ thuật

 

GDMĩ thuật

Địa lí

GD CĐ

 

BẢY