PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC

Thời khóa biểu khối lớp 2

2016-01-08 01:48:42

Trường tiểu học                          THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 2

     Nam Mỹ                                             Năm học 2015 - 2016

 

Thứ

B

T

Thắm - 2A

Kim Anh - 2B

Thái- 2C

Oanh- 2D

Ghi chú

 

 

 

HAI

 

 

S

 

1

2

3

4

*Chào cờ

Toán

Toán

Ôn toán

*Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

*Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

*Chào cờ

Toán

Toán

Ôn toán

THỰC HIỆN TỪ   24 . 8 . 2015

Thái và Kim Anh :Toán + GDThủ công + GDThể chất + TNXH

Phạm Thắm và Oanh dạy : Tiếng Việt + GD Đạo đức

 

C

 

1

2

3

 

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

 

 Toán

Toán

Ôn toán

GDThể chất

GD Mĩ thuật

GD Âm nhạc

GD Mĩ thuật

GD Thể chất

GD Thể chất

 

 

 

BA

 

S

 

1

2

3

4

Toán

Ôn Toán

GDThủ công

Tự học

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

GD Đạo đức

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

GD Đạo đức

Toán

Ôn Toán

GDThủ công

Tự học

 

C

 

1

2

3

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Đạo đức

 

Toán

Ôn Toán

GDThủ công

 

Toán

Ôn Toán

GDThủ công

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Đạo đức

 

 

 

 

S

 

1

2

3

4

 Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

Toán

Ôn Toán

Ôn toán

TN_XH

Toán

Ôn Toán

TN_XH

GD Thể chất

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

C

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

S

1

2

3

4

Toán

Ôn Toán

TN_XH

Tự học

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

Ô TV

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

Ô TV

Toán

Ôn Toán

TN_XH

Tự học

C

 

1

2

3

 

GDThể chất

GDThể chất

GDÂm nhạc

GDMĩ thuật

GD Âm nhạc

GDThể chất

 

Toán

Toán

Ôn toán

 

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

 

 

 

 

SÁU

 

 

S

 

1

2

3

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn Toán

Toán

Ôn Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn Toán

 

C

1

2

3

 

Ôn TV

GDCĐ

GD Mĩ thuật

GDThể chất

Tự học

GDCĐ

 

Tự học

Ôn toán

GDCĐ

 

GDÂm nhạc

Ôn TV

GDCĐ

BẢY