PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC

Thời khóa biểu khối lớp 1

2016-01-08 01:50:54

Trường tiểu học                           THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 1

     Nam Mỹ                                             Năm học 2015 - 2016

 

Thứ

B

T

 Thùy -1A

Phương -1B

Hương -1C

Hạn- 1D

Ghi chú

 

 

 

HAI

 

 

S

 

1

2

3

4

*Chào cờ

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

*Chào cờ

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

*Chào cờ

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

*Chào cờ

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

THỰC HIỆN TỪ   24 . 08 . 2015

 

 

C

1

2

3

 

Ôn Toán

Ôn TV

Ôn TV

 

 

Ôn Toán

Ôn TV

Ôn TV

 

 

Ôn Toán

Ôn TV

Ôn TV

 

 

Ôn Toán

Ôn TV

Ôn TV

 

 

 

 

BA

 

S

 

1

2

3

4

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn Toán

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn Toán

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn Toán

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn Toán

 

C

1

2

3

 

Ôn TV

Ôn TV

GD Đạo đức

 

GD Mĩ thuật

GD Âm nhạc

GD Thể chất

GD Thể chất

GD Mĩ thuật

GD Âm nhạc

 

Ôn TV

Ôn TV

GD Đạo đức

 

 

 

 

 

S

 

1

2

3

4

Tiếng việt

Tiếng Việt

Ôn TV

TN_XH

Tiếng việt

Tiếng Việt

Ôn TV

TN_XH

Tiếng việt

Tiếng Việt

Ôn TV

TN_XH

Tiếng việt

Tiếng Việt

Ôn TV

TN_XH

C

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

S

 

1

2

3

4

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn toán

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn toán

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn toán

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn toán

 

C

1

2

3

Ôn TV

GD Thủ công

GDCĐ

 

 Ôn TV

Ôn TV

GD Đạo đức

 

 Ôn TV

Ôn TV

GD Đạo đức

 

Ôn TV

GD Thủ công

GDCĐ

 

 

 

 

SÁU

 

 

S

 

1

2

3

4

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn toán

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

GDThủ công

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

GD Thủ công

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn toán

 

C

1

2

3

GDThể chất

GD Mĩ thuật

GD Âm nhạc

 

Ôn TV

Ôn Toán

GDCĐ

 

 

Ôn TV

Ôn Toán

GDCĐ

 

GD Mĩ thuật

GD Âm nhạc

GD Thể chất

 

 

BẢY