PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC

Thời gian biểu

2016-01-08 01:54:20

TRƯỜNG TIỂU HỌC                               THỜI   GIAN   BIỂU

         Nam mỹ                                               Năm học 2015 - 2016

     --- –¯—---                                             --- –¯—---                    

 

BUỔI

THỜI GIAN

HIỆU LỆNH

HOẠT ĐỘNG

Sáng

7 h 00’

1 hồi

Trống báo

7 h 05’

5 tiếng

Trống vào lớp

7 h 30

3 tiếng

Tiết 1

8h10

1 tiếng

Tiết 2

8h50

3 tiếng

Ra chơi

9h10

3 tiếng

Tiết 3

9h50

1 tiếng

Tiết 4

10h30

5 tiếng

Hết buổi học

Chiều

1 h 45

5 tiếng

Tiết 1

2 h 25

1 tiếng

Tiết 2

3 h 05

3 tiếng

Ra chơi

3 h 25

3 tiếng

Tiết 3

4 h 05

1 tiếng

Tổ chức các hoạt động GD

5 h 00

1 hồi

Hết buổi học