PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC

Lịch công tác tuần 8

2016-10-21 10:19:05

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Mỹ, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 28/10/2016

 

I.Đánh giá công tác tuần 6:

- Các hoạt động duy trì nề nếp tốt.

- Các câu lạc bộ hoạt động tích cực theo lịch.

- Tổ chức kỷ niệm ngày 20-10 vui vẻ và phấn khởi.

II. Triển khai công tác tuần 7 (Lớp trực tuần 4D):

- Thực hiện chương trình tuần 8.

          - Duy trì mọi nề nếp, kỷ cương trường học.

          - Kiểm tra công tác PC-XMC.

          - Sinh hoạt chuyên môn cấp miền.   

- Chuẩn bị cho hội thi giáo viên giỏi các cấp.

- Khảo sát chất lượng giữa học kỳ 1.

 

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Địa điểm

Người trực

Thứ 2

24/10

SÁNG

- Chào cờ. CT giao lưu của lớp 4C với HĐTQ.

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

- Đ/c Hoa

CHIỀU

- Lên lớp

- Nộp báo cáo và nhận tài liệu

Toàn trường

 

Đ/c Hiệu

TH Nam Mỹ

 

PGD

Thứ 3

25/10

SÁNG

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

- Đ/c Dung

CHIỀU

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

Thứ 4

26/10

SÁNG

- Lên lớp.

- Kiểm tra công tác PCGD

Toàn trường

PHT

TH Nam Mỹ

PGD

- Đ/c Hoa

CHIỀU

- Lên lớp.

- SHCM cấp miền

Toàn trường

TH Nam Mỹ

Thứ 5

27/10

SÁNG

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

- đ/c Hoa

CHIỀU

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

Thứ 6

28/10

SÁNG

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

- đ/c Dung

CHIỀU

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

 

                                                                                                BAN GIÁM HIỆU