PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC

Lịch công tác tuần 7

2016-10-15 05:44:18

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Mỹ, ngày 15 tháng 10 năm 2016

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 22/10/2016

 

I.Đánh giá công tác tuần 6:

- Các hoạt động duy trì nề nếp tốt.

- Các câu lạc bộ hoạt động tích cực theo lịch.

- Hỗ trợ dạy VNEN tại các trường.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa giao lưu với người khuyết tật.

II. Triển khai công tác tuần 7 (Lớp trực tuần 4C):

- Thực hiện chương trình tuần 6.

          - Duy trì mọi nề nêp, kỷ cương trường học.

          - Rà soát số liệu PC-XMC.

          - Hỗ trợ dạy Tiếng Việt công nghệ lớp 1.

 

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Địa điểm

Người trực

Thứ 2

17/10

SÁNG

- Chào cờ. CT giao lưu của lớp 4B với HĐTQ.

- Lên lớp.

- Rà soát số liệu PCGD

Toàn trường

 

 

Đ/c Dung

-TH Nam Mỹ

 

 

PGD

- Đ/c Hoa

CHIỀU

- Lên lớp

- Rà soát số liệu PCXMC

Toàn trường

TH Nam Mỹ

Thứ 3

18/10

SÁNG

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

- Đ/c Dung

CHIỀU

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

Thứ 4

19/10

SÁNG

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

- đ/c Dung

CHIỀU

- Sinh hoạt chuyên môn

- Rà soát số liệu PCXMC

Toàn trường

TH Nam Mỹ

Thứ 5

20/10

SÁNG

- Lên lớp.

- Hỗ trợ dạy VNEN

Toàn trường

Đ/c Dung

-TH Nam Mỹ

TH Nam Thịnh

- Đ/c Hoa

CHIỀU

- Lên lớp.

- Tổ chức kỷ niệm ngày 20/10

Toàn trường

TH Nam Mỹ

Thứ 6

21/10

SÁNG

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

- đ/c Dung

CHIỀU

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

 

                                                                                                GIÁM HIỆU